Geen account? Meld je hier aan..

Wachtwoord vergeten? Reset je wachtwoord.

Regeladvertenties

Algemene voorwaarden voor uitgevers

 

1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden beschrijft de overeenkomst tussen uitgever en Regeladvertenties.nl.

1.2. Degene die zich aanmeld als uitgever is a) de eigenaar van de media die gebruik gaan maken van de diensten van Regeladvertenties.nl, of b) door de eigenaar als verantwoordelijke aangewezen voor de uitgeverstaken, of c) door de eigenaar als verantwoordelijke aangewezen voor de advertentieacquisitie. Allen hierna te noemen 'de uitgever'.

1.3. www.Regeladvertenties.nl is onderdeel is van Bureau Sjoerdsma, Pontanuslaan 72, 6821 HS, Arnhem. Telefoon +31 (0) 6 1010 7327. Bureau Sjoerdsma is ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 09072378. Voor de eenduidigheid wordt hierna de benaming Regeladvertenties.nl aangehouden.

1.4. Deze algemene voorwaarden komen tot stand nadat de uitgever tijdens de online aanmeldprocedure heeft aangevinkt accoord te gaan met deze voorwaarden. Zonder accoord te gaan is het niet mogelijk zich aan te melden.

1.5. Door accoord te gaan met deze voorwaarden geeft de uitgever tevens aan accoord te gaan met de algemene voorwaarden voor adverteerders (degenen die via Regeladvertenties.nl een advertentie plaatsen in of op uitgave(n) van de uitgever. Een adverteerder kan geen advertentie plaatsen indien hij/zij niet expliciet heeft aangevinkt met deze voorwaarden voor adverteerders accoord te gaan.

1.6. Door tevens accoord te gaan met de algemene voorwaarden voor adverteerders, accepteert uitgever dat hij/zij de eerste in lijn is om naar deze algemene voorwaarden te handelen indien nodig en/of gewenst.

 

2. Regeladvertenties.nl 

2.1. Regeladvertenties.nl is een online advertentieplatform voor uitgevers. Via dit platform kunnen particuliere en kleinzakelijke adverteerders een advertentie met of zonder afbeelding plaatsen in de uitgave van een uitgever. Deze uitgave kan verschillende vormen hebben: een tijdschrift, een website, een nieuwsbrief, etc.

2.2. Regeladvertenties.nl faciliteert het proces van opgeven, betalen en factureren en indien nodig online plaatsen van een advertentie in een uitgave van de uitgever.

2.3. Regeladvertenties.nl besteed de uiterste zorg aan de technische ondersteuning van haar diensten maar is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg-) schade bij uitgever als gevolg van het niet of tijdelijk niet online zijn van Regeladvertenties.nl. Ook is Regeladvertenties.nl niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig plaatsen in een tijdschrift of email nieuwsbrief van een advertentie geplaatst via Regeladvertenties.nl.

2.4. Hoewel uitgever de eerste in lijn is om in te grijpen indien adverteerder zich niet aan de voorwaarden houdt, accepteert Regeladvertenties.nl haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Indien uitgever niet binnen acceptabele tijd (dit uitsluitend ter beoordeling aan regeladvertentis.nl alleen) ingrijpt indien nodig, zal Regeladvertenties.nl dit doen. Regeladvertenties.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die uitgever door dit ingrijpen zou kunnen oplopen.

2.5. Voor het gebruik van Regeladvertenties.nl door uitgever, betaalt uitgever volgens het pay-as-you go principe, hetgeen inhoudt dat uitgever een commissie van 20% betaalt over de gerealiseerde omzet aan advertenties geboekt via Regeladvertenties.nl. Deze commissie wordt automatisch ingehouden bij de maandelijkse uitbetaling aan uitgever.

2.6. Onder maandelijkse uitbetaling wordt verstaan de werkelijke opbrengsten van geplaatste advertenties 1 maand na plaatsing, verminderd met de commissie van 20%.

2.7. Het genoemde onder 2.6 houdt tevens in dat wanneer een adverteerder voor 1 jaar boekt er per maand aan uitgever 1/12 van dit bedrag (minus de commissie) wordt uitbetaald;

2.8. Als uitgever niet (meer) in staat is aan zijn uitgeefverplichtingen te voldoen, bij surseance van betaling of faillisement of anderszins, zulks uitsluitend ter beoordeling aan Regeladvertenties.nl, kan Regeladvertenties.nl de maandelijkse uitbetaling van advertentiegelden minus de commissie tot nader order stopzetten.

2.9. Regeladvertenties.nl kan zonder opgaaf van redenen een uitgever en/of een uitgave weigeren en kan daarbij door uitgever niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die uitgever hierbij meent te lijden.

 

3. De uitgever

3.1. De uitgever heeft een uitgeefverplichting. Dit houdt bijvoorbeeld in dat indien een adverteerder boekt en betaalt voor een jaar, uitgever gehouden is om de advertentie voor de periode van 1 jaar uit te geven, dan wel te tonen op zijn website. Dit uitgeven dan wel tonen dient op zodanige wijze plaats te vinden dat het overeenkomt met het uitgeven dan wel tonen op het moment dat de adverteerder zijn advertentie voor de eerste maal plaatste.

3.2. Indien uitgever niet in staat is het genoemde in 3.1. naar behoren uit te voeren, kan Regeladvertenties.nl de dienstverlening aan uitgever tot nader order opschorten. Uitgever zal in deze situatie geen aanspraak kunnen maken op (de gelden van) reeds geboekte maar nog niet geplaatste advertenties, noch kan uitgever Regeladvertenties.nl hiervoor aansprakelijk stellen.

3.3. Indien de opschorting in punt 3.2. Regeladvertenties.nl doet besluiten tot stopzetting van de dienstverlening (dit ter beoordeling aan Regeladvertenties.nl), zal Regeladvertenties.nl de gelden van reeds geboekte en betaalde, maar niet geplaatste advertenties, voor 100% aan adverteerder retourneren.

3.4. De uitgever beschikt over een privacy statement op zijn website en voldoet aan de geldende AVG/GDPR privacy eisen. Tevens beschikt de uitgever over een disclaimer mbt het technisch functioneren van zijn website.

3.5. De uitgever is zelf verantwoordelijk voor het juist invoeren van de data van zijn uitgave(n) in de online tool Regeladvertenties.nl.

3.6. Het minimumbedrag wat een uitgever aan een adverteerder kan vragen is 2,50 EUR exclusief 21% btw per advertentie.

3.7. De uitgever zal er actief op toezien dat advertenties via regeladvertenties conform de algemene voorwaarden voor adverteerders worden uitgevoerd en zal indien nodig een adverteerder die zich niet aan deze voorwaarden houdt uit zijn media verwijderen.

3.8. Indien de uitgever het vermelde in 3.7. naar de mening van Regeladvertenties.nl niet uitvoert, kan Regeladvertenties.nl de dienstverlening opschorten. Regeladvertenties.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke schade die dit voor uitgever met zich mee kan brengen.

 

4. Privacy

4.1. Privacy uitgever. De persoonsgegevens van uitgever zelf, die Regeladvertenties.nl verkrijgt bij aanvang van de overeenkomst tussen uitgever en Regeladvertenties.nl, zullen worden vernietigd bij beeindiging van deze overeenkomst. Bij elk datalek (of vermoeden daarvan) bij Regeladvertenties.nl zal uitgever direkt geinformeerd worden;

4.2. Privacy adverteerder. Uitgever zal de data die adverteerder hem via Regeladvertenties.nl verstrekt niet anders gebruiken dan zoals adverteerder heeft aangegeven dat deze mogen worden gebruikt. Bij elk datalek (of vermoeden daarvan) zal uitgever Regeladvertenties.nl direkt informeren.

 

5. Stopzetting van deze overeenkomst 

5.1. Stopzetten van deze overeenkomst kan zowel door uitgever als door Regeladvertenties.nl en dient schriftelijk te gebeuren;

5.2. Vanaf datum stopzetting door uitgever zal Regeladvertenties.nl de nog niet met uitgever verrekende advertentiegelden per dezelfde datum aan adverteerder retourneren, overeenkomstig het in 2.6. en 2.7. vermelde.

5.3. Vanaf datum stopzetting door Regeladvertenties.nl, zal Regeladvertenties.nl de nog niet met uitgever verrekende advertentiegelden per dezelfde datum aan adverteerder retourneren, overeenkomstig het in 2.6. en 2.7. vermelde.

 

6. Toepasselijk recht

6.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Regeladvertenties.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woont. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten;

Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan een rechtbank in Arnhem.